Košík

  • Žádné produkty v košíku.

Obchodní podmínky

internetového obchodu www.cerne-ponozky.cz

Článek 1: Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.cerne-ponozky.cz (dále jen „prodávající“), provozovatelem obchodu je společnost People4you, s.r.o. se sídlem Prvního pluku 8a, 186 00 Praha 8, IČ: 26837013, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 204181. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupujících“).

Článek 2: Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1) Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí

2) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

3) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4) Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení úplné kupní ceny.

6) Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.cerne-ponozky.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů uvedených v elektronických objednávkách o kupujícím a o jeho nákupech pro interní, propagační a marketingové účely, a to buďto přímo prodávajícím, nebo jím v souladu s právními předpisy určeným zpracovatelem. Tento souhlas kupující uděluje na dobu 7 let. Prodávající se při zpracování osobních údajů řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, jakož i další práva zakotvená v ustanovení § 21 z.č. 101/2000 Sb. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, případně upravit údaje o své osobě.

7) Jestliže si zákazník objedná zboží formou předplatného v jím zvoleném modulu, pak předplatné trvá 12 kalendářních měsíců a je nutné ho vypovědět, jestliže již o zasílání zboží po uplynutí této lhůty nemá zákazník zájem. S poslední zásilkou zboží v rámci předplatného bude zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu (za předpokladu její platnosti) zaslána výzva k eventuálnímu ukončení předplatného, či obnově předplatného a nastavení nových podmínek (cena, četnost zasílání, model, velikost, atd.). Jestliže nebude výzva k ukončení předplatného ani jiné informace o předplatném doručeny měsíc po obdržení výzvy na naši adresu info@cerne-ponozky.cz, bude předplatné obnoveno za podmínek uvedených ve výzvě (cena, četnost, velikost, model) na dalších 12 měsíců a zákazníkovi bude vystavena faktura na období dalších 12 měsíců.

Článek 3: Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

1) Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou 2 dny od objednání zboží, respektive 2 dny od zvoleného začátku předplatného. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2) Přepravné se mění v závislosti na zákazníkem vybraném druhu přepravy. Zásilky jsou expedovány prostřednictvím České pošty.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Česká pošta – obyčejný dopis ZDARMA ZDARMA
Česká pošta – doporučený dopis dle platného ceníku ČP ZDARMA
Česká pošta – doporučený dopis/balík s dobírkou poštovné dle platného ceníku ČP, doběrečné ve výši 50 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Platba kartou

Platba přes zabezpečený platební systém přímo na stránkách www.cerne-ponozky.cz

BEZ POPLATKU

(vyjma poplatků banky kupujícího)

Bankovní převod

Platba převodem na náš účet č. 1680320001/5500

BEZ POPLATKU

(vyjma poplatků banky kupujícícho)

Dobírka

Navýšení platby o službu doběrečného (peníze budou vybrány při převzetí zásilky)

dle platného ceníku ČP, doběrečné ve výši 50 Kč

Poštovné pro objednávky s doručovací adresou mimo Českou republiku bude vypočítáno individuálně dle sazebníku zvoleného způsobu přepravy. V případě, že je zákazníkem požadováno dárkové balení, bude ke každé takovéto zásilce připočítán příplatek 30 Kč.

Článek 4: Reklamace

1) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s „Reklamačním řádem“ internetového obchodu www.cerne-ponozky.cz a právním řádem platným v ČR.

2) Reklamační řád internetového obchodu www.cerne-ponozky.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Článek 5: Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Oznámení o odstoupení musí být v uvedené lhůtě prodávajícímu doručeno. Pokud se tak rozhodne, je povinen nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku kupní ceny předem dohodnutým způsobem.

Článek 6: Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit již potvrzenou objednávku nebo její část v těchto případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

2) Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

Článek 7: Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícímu. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného a balného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.cerne-ponozky.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD
společnosti People4you, s.r.o., IČ 268 37 013, se sídlem Prvního pluku 8a, 186 00 Praha 8

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na adrese www.cerne-ponozky.cz. Záruční doba činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo pokud dojde k údržbě věci v rozporu s uvedeným návodem k údržbě. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Místo pro uplatnění

Reklamaci je možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti.

Způsob uplatnění

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu (označí vadné vlastnosti věci či okolnosti, které brání jejímu použití), a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje.

K reklamaci je nutné předložit doklad o nákupu zboží či poskytnutí služby nebo jiným způsobem prokázat nákup. Příslušný pracovník prodávajícího rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem (30 dnů), pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Práva z odpovědnosti za vady

Při uplatňování reklamací postupují kupující a prodávající dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Odstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo – týká-li se vada jen součásti věci – výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Odpovědnost prodávajícího za vady výrobku se nevztahuje na jeho opotřebení, které je způsobeno obvyklým užíváním (Občanský zákoník, §619, odstavec 2).

Neodstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady (obě podmínky musí být splněny současně), má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde pouze tehdy, jestliže se stejná vada, která byla již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné (které nebrání řádnému užívání), má kupující právo na výměnu, a nepožaduje-li výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
V pořádku
Další informace